DASFI राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह रानीला, भिवानी (हरियाणा)